Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is passend onderwijs van start gegaan. Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Het gaat zowel om lichte als zware ondersteuning, bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal of onderwijs op een speciale school. Wat blijft en wat verandert er met ingang van 1 augustus 2014?

Wat blijft?

Het speciaal onderwijs blijft bestaan. Ook na 1 augustus 2014 blijven ongeveer evenveel plaatsen beschikbaar in het speciaal onderwijs. Leerlingen die al op het speciaal onderwijs zitten, houden hun plek en indicatie tot uiterlijk 1 augustus 2016 (zolang het kind op dezelfde school blijft). Daarna volgt een nieuwe beoordeling over de best passende plek in overleg met de school. De huidige leerlingen met een leerlinggebonden budget (de ‘rugzak’), van wie de beschikking doorloopt tot na 1 augustus 2014, behouden hun rugzak tot aan de doorlooptijd.

De RVC (regionale verwijzingscommissie) geeft nog steeds beschikkingen af voor het LWOO en het Praktijkonderwijs. Dat blijft zo tot 1 augustus 2015. Daarna gaat de nieuwe Commissie van Advies van het samenwerkingsverband dit doen. De bestaande afspraken voor de overstap en overdracht van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs en van daaruit naar MBO of hoger onderwijs, blijven bestaan.

Wat verandert?
 

Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband is de vorm waarin scholen, in de regio, samenwerken op het terrein van passend onderwijs. In het samenwerkingsverband zorgen scholen ervoor dat zij leerlingen die extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben zo goed mogelijk onderwijs te bieden, zodat minder leerlingen tussen wal en schip vallen.

Zorgplicht

Schoolbesturen krijgen met ingang van 1 augustus 2014 zorgplicht. Scholen moeten ervoor zorgen dat iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passend onderwijsaanbod krijgt, bij voorkeur binnen het samenwerkingsverband. Dit geldt voor leerlingen die op de school staan ingeschreven en voor leerlingen die zich nieuw aanmelden. Een passende onderwijsplek kan zich bevinden op de school waar ouder(s)/verzorger(s) de leerling aanmelden, eventueel met extra ondersteuning, of op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs.

Extra ondersteuning

Als blijkt dat de (aankomend) leerling extra ondersteuning nodig heeft, dan zal de school deze ondersteuningsbehoefte in kaart brengen. De school zal dan een ondersteuningsarrangement samenstellen. Dit wordt altijd in samenspraak met ouder(s)/verzorger(s) en de leerling gedaan. Er wordt vanaf 1 augustus 2014 geen leerlinggebonden financiering (LGF) meer toegekend. De school stelt een arrangement vast in overleg met het samenwerkingsverband. 

Neemt de leerling al met een rugzak deel aan het regulier onderwijs? Dan wordt er samen met ouder(s)/verzorger(s) en de leerling gekeken of de ondersteuning ook in het komende schooljaar nodig is en op welke manier dat het beste kan worden georganiseerd. Een aanvraag voor een herindicatie is niet meer nodig.

Speciaal onderwijs

Onder de ‘extra ondersteuning’ valt ook het speciaal onderwijs. De toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs werd tot nu toe afgegeven door de Commissie voor de Indicatiestelling, op basis van landelijke criteria. Dit wordt straks gedaan door de nieuwe Commissie van Advies op basis van criteria van het samenwerkingsverband. Nieuw is dat de school de toelaatbaarheidsverklaring aanvraagt en niet de ouder(s)/verzorger(s).

Ontwikkelingsperspectief

Voor elke leerling die extra ondersteuning nodig heeft, wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Dit was voorheen een handelingsplan. De school bespreekt met de ouder(s)/verzorger(s) het ontwikkelingsperspectief en de ondersteuningsbehoefte van de leerling. In het ontwikkelingsperspectief staat het verwachte eindniveau beschreven en de manier waarop de extra ondersteuning zal bijdragen aan het bereiken daarvan.

Meer algemene informatie

Meer algemene informatie is te vinden op www.passendonderwijs.nl. Verder geeft het Steunpunt Passend Onderwijs van 5010 informatie over passend onderwijs aan ouders van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Het steunpunt is te vinden via www.steunpuntpassendonderwijs.nl.