Toelatingsbeleid

Toelating hGL

Het Groene Lyceum is als leerroute ingericht voor een specifieke doelgroep. In het verleden werden gespecificeerde eisen aan deze doelgroep gesteld. Dat is binnen de veranderde regelgeving niet langer toegestaan. De doelgroep bestaat uit leerlingen die prima kunnen leren, maar ook graag praktisch bezig zijn. Het gaat om leerlinge die zich in een meer praktisch gerichte omgeving beter ontwikkelen en uitgedaagd voelen. De leerlingen met belangstelling voor deze leerroute zullen doorgaans havo of havo/vwo als schooladvies hebben. Toegelaten leerlingen worden bij Terra in de Gemengde Leerweg geplaatst. Dat is lager dan het schooladvies. Dit is alleen mogelijk op verzoek van ouders. Bij plaatsing wordt daarom vastgelegd dat de afwijking van het schooladvies tot stand is gekomen op verzoek van de ouders.

Meer informatie over de toelating vind u in onderstaande documenten.

Passend onderwijs

Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Het gaat zowel om lichte als zware ondersteuning, bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal of onderwijs op een speciale school. Iedere school is onderdeel van een samenwerkingsverband. Dat is de vorm waarin scholen, in de regio, samenwerken op het terrein van passend onderwijs. In het samenwerkingsverband zorgen scholen ervoor dat zij leerlingen die extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben zo goed mogelijk onderwijs bieden, zodat minder leerlingen tussen wal en schip vallen.

Zorgplicht

Scholen moeten ervoor zorgen dat iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passend onderwijsaanbod krijgt, bij voorkeur binnen het samenwerkingsverband. Dit wordt zorgplicht genoemd. Dit geldt voor leerlingen die op de school staan ingeschreven en voor leerlingen die zich nieuw aanmelden. Een passende onderwijsplek kan zich bevinden op de school waar ouder(s)/verzorger(s) de leerling aanmelden, eventueel met extra ondersteuning, of op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs.

Extra ondersteuning

Als blijkt dat de (aankomend) leerling extra ondersteuning nodig heeft, dan zal de school deze ondersteuningsbehoefte in kaart brengen. De school zal dan een ondersteuningsarrangement samenstellen. Dit wordt altijd in samenspraak met ouder(s)/verzorger(s) en de leerling gedaan. Onder de ‘extra ondersteuning’ valt ook het speciaal onderwijs. De toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs wordt afgegeven door de Commissie van Advies op basis van criteria van het samenwerkingsverband. De school vraagt de toelaatbaarheidsverklaring aan.

Ontwikkelperspectief

Voor elke leerling die extra ondersteuning nodig heeft, wordt een ontwikkelperspectief opgesteld. De school bespreekt met de ouder(s)/verzorger(s) het ontwikkelperspectief en de ondersteuningsbehoefte van de leerling. In het ontwikkelperspectief staat het verwachte eindniveau beschreven en de manier waarop de extra ondersteuning zal bijdragen aan het bereiken daarvan.

Meer weten?

Ga naar www.passendonderwijs.nl. Verder geeft het Steunpunt Passend Onderwijs informatie over passend onderwijs aan ouders van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Het steunpunt is te vinden via www.steunpuntpassendonderwijs.nl.