Praktische info

KWALITEIT

Op de website schoolvensters online van de VO-Raad staan alle scholen van Nederland letterlijk op de kaart. Dat geldt dus ook voor Terra Winsum. Informatie over de kwaliteit, het onderwijsbeleid, bedrijfsvoering en de resultaten van de school is hier te vinden: www.venstersvoorverantwoording.nl.

AANMELDEN

Om een leerling aan te melden voor onze school kunt u een aanmeldingsformulier aanvragen bij de administratie (winsum@pro.terra.nl). Het is ook mogelijk om uw kind aan te melden via de huidige basisschool. Neem daarvoor contact op met de schoolleiding.

SCHOOLKOSTEN

Vrijwillige ouderbijdrage
Voor bijzondere zaken als excursies, introductiekamp, buitenlandse reizen en buitenschoolse en culturele activiteiten zal de school een vrijwillige ouderbijdrage vragen.

Tegemoetkoming in de kosten
Via DUO kunt u voor sommige kosten een tegemoetkoming krijgen. Welke kosten u vergoed krijgt, is onder andere afhankelijk van uw inkomen. Meer informatie kunt u krijgen bij de DUO, via telefoonnummer (050) 599 77 55.

Gratis schoolboeken
De leerlingen krijgen gratis schoolboeken. Het betreft hier de leerboeken en werkboeken. Ook lesmateriaal dat door de school zelf is ontwikkeld valt hieronder. Verder kunnen dit licentiekosten van digitaal leermateriaal, cd’s en dvd’s zijn (de school heeft een contract met Iddink Voortgezet Onderwijs B.V. voor de levering van de schoolboeken). De leerboeken worden aan de leerling in bruikleen gegeven. De werkboeken die in meerdere leerjaren worden gebruikt, moeten door de leerlingen zelf worden bewaard. Deze worden in het volgende leerjaar niet opnieuw gratis verstrekt. Buiten de regeling van gratis schoolboeken vallen de atlas, woordenboeken, agenda, laptop, rekenmachine, sportkleding, gereedschap, schriften, multomappen, pennen, etc. Voor de boeken hebben we een boekenfondsregeling met Iddink Voortgezet Onderwijs B.V.