Ons onderwijs

Onderbouw

De onderbouw bestaat uit het eerste en tweede leerjaar. In de onderbouw volgen de leerlingen verschillende theoretische vakken. Daarnaast krijgen ze lessen 'in de praktijk', zoals plant & dier, verwerking agrarische producten, bloemschikken, techniek, beeldende vorming en lichamelijke opvoeding.

Bovenbouw

Na de onderbouw in leerjaar 1 en 2 begint in leerjaar 3 het examenprogramma van de leerwegen. Leerlingen volgen één leerweg om daarin eindexamen te doen. Alle leerwegen zijn een goede opstap naar een vervolgopleiding. Ook zorgen wij ervoor dat er in elke leerweg genoeg afwisseling zit tussen praktijk en theorie.

Leerwegen

Afhankelijk van het niveau komen leerlingen in één van de volgende leerwegen:

  • Gemengde leerweg / diploma theoretische leerweg: deze leerweg is voor leerlingen die theoretisch een behoorlijk niveau aan kunnen. Bij deze leerweg krijgen leerlingen vijf of zes theorievakken. Als ze het examen halen voor zes theorievakken, ontvangen ze ook een diploma theoretische leerweg. Daarnaast volgen ze praktijkmodules in het beroepsgerichte vak.
  • Kaderberoepsgerichte leerweg: deze leerweg is meer gericht op leerlingen die theoretisch én praktisch ingesteld zijn. Bij deze leerweg krijgen de leerlingen vier theorievakken. Daarnaast volgen ze praktijkmodules in het beroepsgerichte vak.
  • Basisberoepsgerichte leerweg: deze leerweg is voor leerlingen die vooral praktisch ingesteld zijn. Bij deze leerweg krijgen leerlingen vier theorievakken. Daarnaast volgen ze praktijkmodules in het beroepsgerichte vak.

LWOO

Heeft een leerling extra begeleiding nodig, dan kan hij of zij in aanmerking komen voor leerwegondersteunend onderwijs. Dit is de extra hulp om het onderwijs in de leerwegen goed te kunnen volgen.  Het volgen van LWOO is verbonden aan een aantal voorwaarden. Voor meer informatie hierover kunt bij de basisschool terecht of de Terra Winsum.

Kwaliteit

Op de website schoolvensters online van de VO-Raad staan alle scholen van Nederland letterlijk op de kaart. Dat geldt dus ook voor Terra Winsum. Informatie over de kwaliteit, het onderwijsbeleid, bedrijfsvoering en de resultaten van de school is hier te vinden: www.scholenopdekaart.nl.

Begeleiding

De leerling staat bij ons op school centraal. Er zijn verschillende mensen en instanties die hen op allerlei gebieden kunnen helpen. Onderstaand ringenmodel laat zien hoe dat werkt. De mensen met wie de leerlingen dagelijks op school te maken hebben, vormen de eerste lijn. In de tweede lijn staan mensen van onze school die kunnen helpen met specifieke vragen of problemen. Als er meer hulp of advies gewenst is, kan er contact gezocht worden met mensen of instanties buiten de school, de derde lijn. (download ringenmodel)