Terra, Drenthe College en NHL Stenden Hogeschool starten verkenning naar mogelijkheden samenwerking

De besturen van Terra, Drenthe College en NHL Stenden Hogeschool gaan op initiatief van Terra, de komende maanden verkenningen uitvoeren naar mogelijke vormen van samenwerking. Doel is om het (voorbereidend) beroepsonderwijs voor leerlingen en studenten in Noord-Nederland te behouden en verder te versterken. Waarbij de continuïteit van het groene vmbo en mbo zo goed mogelijk geborgd wordt, omdat dit van groot belang is voor de arbeidsmarkt in Noord-Nederland. Het groene onderwijs bevindt zich in het hart van maatschappelijke vraagstukken die het onderwijs moet oplossen door samen te werken. Met aandacht voor elkaar en voor de wereld om ons heen. Dit gaan Terra, Drenthe College en NHL Stenden Hogeschool samen doen. 

Samenwerking
Voor Noord-Nederland is sterk groen beroepsonderwijs belangrijk. Om continuïteit te kunnen waarborgen is Terra op zoek gegaan naar een samenwerkings- en/of fusiepartner. In de combinatie Terra en Drenthe College kan het groene onderwijs het beste worden geborgd voor Drenthe en Groningen. Hierbij kan verbreding plaatsvinden door cross-overs te gaan maken tussen opleidingen. Ook voor Drenthe College biedt dit unieke mogelijkheden, die passen bij de economische agenda van de beide Noordelijke provincies.

Op initiatief van Terra is de wens uitgesproken om er ook een hbo-partner bij te betrekken. Gezien de al bestaande sterke samenwerking tussen NHL Stenden en Drenthe College in de RegioCampus Emmen en de breedte van het opleidingenportfolio, is het logisch dat NHL Stenden aansluit bij deze regionale samenwerking. Hiermee kunnen de bijzondere en unieke middelbare beroepsopleidingen – vanuit de steden Assen, Meppel en Emmen - worden versterkt met doorlopende leerlijnen naar het hbo. 

Verkenningen 
Er worden twee verkenningen uitgevoerd; beide verkenningen zijn juist nu logisch gezien de uitdagingen waar het onderwijs en onze regio voor staan. De eerste verkenning omvat een onderzoek naar een verregaande samenwerking tussen Terra en Drenthe College, mogelijk leidend tot een fusie. 

De tweede verkenning behelst een onderzoek naar de mogelijkheid om te komen tot een brede coalitie mbo - hbo in en met het (groene) beroepsonderwijs in Drenthe en Groningen. Bij deze bestuurlijke verkenning zijn Terra, Drenthe College en NHL Stenden betrokken. Er wordt samengewerkt in de regio’s en steden zoals Emmen, Assen en Meppel waar deze instellingen al gevestigd zijn. Hierbij wordt tevens een relatie gelegd met al bestaande coalities zoals tussen Noorderpoort, Alfa-college en Drenthe College. Dit geldt ook voor de samenwerkingspartners van Terra. 

Deze bestuurlijke verkenningen gaan enige tijd in beslag nemen en zijn naar verwachting na de zomer gereed. Afhankelijk van de uitkomsten worden dan nadere vervolgstappen geformuleerd. 

Breed palet onderwijs
Uitgangspunt achter deze verkenningen is de wens om -nu en in de toekomst- kwalitatief hoogwaardig en bereikbaar (voorbereidend) beroepsonderwijs te blijven aanbieden in de regio Noord-Nederland. De instellingen streven daarbij naar een breed palet van (groen) onderwijs, doorstroomonderwijs van vo naar mbo naar hbo en onderwijs dat ook volwassenen in staat stelt zich een leven lang te blijven ontwikkelen. Kortom, onderwijs waarvoor de student in de regio blijft en die regio zich kan blijven ontwikkelen. 

Het onderwijs in de noordelijke regio’s staat voor uitdagingen. De grote thema’s zoals de energietransitie en klimaatverandering, een snel veranderende arbeidsmarkt, een dalende trend in jongerenaanwas en een toenemende wens en noodzaak voor om-, na- en bijscholing, vragen om samenwerking.